Skip to main content

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Famla Ab:n (y-tunnus 2436507-1) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.10.2021. Viimeisin muutos 1.10.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Yritys: Famla Ab

Läntinen Pitkäkatu 21-23 E,

20100 Turku

Y-tunnus 2436507-1
Sähköpostiosoite: info@famla.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Niina-Susanna Larsson; +358 (0)20 757 9768

niina-susanna.larsson@famla.fi

3. Rekisterin nimi
Famla Ab:n asiakasrekisteri

4. Rekisteröidyt
Asiakkaat

Potentiaaliset asiakkaat Verkkosivuston käyttäjät

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteKerättäviä henkilötietoja käytetään:
· Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
· Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
· Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteröidyt
· Asiakkaat (yhteyshenkilöt)
· Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät

Käsittelyn tarkoitus
· Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito
· Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt

Käsittelyperuste
· Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, tietoja tarvitaan sopimusten mukaisten töiden tekemiseen ja laskuttamiseen
· Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

6. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

TIEDOT / KÄYTTÖTARKOITUS
· Nimi / Yksilöinti, yhteydenpito, laskutus
· Puhelinnumero / Yhteydenpito
· Sähköpostiosoite / Yhteydenpito, laskutus
· Osoite / Käynnit asiakkaan luona, laskutus
· Y-tunnus / Luottotietojen tarkistaminen, yhteistyö viranomaistahojen kanssa

7. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen nimi, Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, nimi, osoite, sosiaaliturvatunnus

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tietoja tarvitaan, on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

11. Rekisterin suojaus
· Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
· Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
· Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Famla Ab huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

13. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja- asetuksen artikla 22) ei tehdä.

14. Rekisteröidyn oikeudet

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna
    rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
  • Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
  • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
  • Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

15. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).