Skip to main content

Vuokralaiselle

Ohjeita ja tietoa vuokralaiselle

Olemme koonneet Vuokralaiselle-sivulle kattavan tietopaketin vuokralaisten avuksi sekä laatineet toimintaohjeita vuokrasuhteen eri vaiheisiin liittyen. Voit myös aina olla meihin yhteydessä, mikäli et löydä etsimääsi tietoa!

Vuokrasuhteen alkaessa

Vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen vuokravakuus toimitetaan vuokranantajan tilille tai pankkitakauksena.

Vuokralainen on velvollinen ylläpitämään koko sopimuskauden ajan vuokrasopimuksessa sovitun määräistä sekä laatuista vakuutta. Vuokravakuuden tulee olla ajallisesti voimassa kolme (3) kuukautta sovittua vuokrasopimusta pidempään. Jos vuokralainen jättää maksamatta erääntyneen vuokran tai viivästyskoron tai jättää täyttämättä muun vuokrasopimuksesta johtuvan velvoitteen, vuokranantajalla on oikeus realisoida vakuus vakuudenantajaa kuulematta ja ilman tuomiota tai päätöstä. Vakuutta voidaan käyttää myös talo-/kiinteistöyhtiön laskuttamiin käyttökorvauksiin ja vuokralaisen talo-/kiinteistöyhtiölle aiheuttamien mahdollisten vahinkojen korvaamiseen.

Toimita kuitti maksetusta vakuudesta osoitteeseen info@famla.fi

Ilmoita kuitin toimittamisen yhteydessä sähköpostilla, mikäli tarvitset postilaatikon tai pysäköintitunnuksen (koskee ainoastaan Valio Center:n vuokratulla autopaikkoja).

Tämän jälkeen voit sopia tilan avainten noudosta. Avaimet voi noutaa Famla Ab:n toimistosta klo 9–15.00 välisenä aikana osoitteesta Läntinen Pitkäkatu 21-23 E, 20100 Turku. Avaimet luovutetaan kuittausta vastaan. Avaimia voi tilata lisää lähettämällä s-postin osoitteeseen info@famla.fi. Mahdollisesta lisäavainten tilauksesta veloitamme hinnaston mukaisen korvauksen.

Tarkista tila ja täytä puutelista mikäli tilassa on huomautettavaa tai korjattavaa. Palauta puutelista osoitteeseen info@famla.fi 2 viikon sisällä tilan avainten noutamisesta. Mikäli puutteita ei ole ilmoitettu määrätyssä ajassa, voidaan ilmenneet puutteet vähentää vuokrasuhteen päättyessä vuokravakuudesta.

Vuokrasuhteen päättyessä

Mikäli haluat päättää vuokrasopimuksen, lähetä irtisanomisilmoitus kirjallisena osoitteeseen info@famla.fi. Saat vahvistuksen irtisanomisilmoituksesta sähköpostiisi. Huom! Tarkista sopimuksen irtisanomisaika vuokrasopimuksesta. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomiskuukauden viimeisenä päivänä. Vuokranantaja voi esitellä vapautuvaa tilaa jo vuokrakauden aikana ilmoitettuaan asiasta etukäteen vuokralaiselle.

Vuokrasopimuksen päättyessä vuokralaisen tulee luovuttaa vuokratut tilat asianmukaisessa kunnossa. Vuokralaisen tulee kustannuksellaan tyhjentää vuokratut tilat (mukaan lukien piha-alueet) omistamistaan laitteista ja kalustosta sekä poistaa asentamansa mainoslaitteet ja -valot, kyltit ja kilvet sekä teippaukset sekä siivota tila. Mikäli tilat vaativat puhdistamista, korjaamista tai tyhjentämistä, on vuokranantajalla oikeus teettää tarvittavat työt vuokralaisen kustannuksella (kts. Hinnasto siivousmaksu) lukuun ottamatta luonnollisesta kulumisesta aiheutuvia töitä.

Ilmoita isännöitsijälle, kun tila on tyhjennetty ja siivottu. Tämän jälkeen kaikki avaimet tulee palauttaa Famlan toimistolle. Huom! kadonneista avaimista veloitamme hinnaston mukaisen korvauksen, vuokranantaja on myös oikeutettu sarjoittamaan lukot tai muutoin uusimaan lukituksen vuokralaisen kustannuksella.

Tämän jälkeen isännöitsijä käy tarkistamassa tilan. Mikäli vuokrasuhteeseen liittyviä täyttämättömiä velvoitteita ei tilassa ole, palautamme vuokravakuuden viipymättä, viimeistään takaisinsaantilain 10 §:n mukaisen ajan (3kk) kuluttua. Vuokranantaja ei maksa korkoa vakuutena olevalle rahasuoritukselle.

Tietoa vuokralaiselle

Tilan käyttötarkoitus

Vuokralainen sitoutuu noudattamaan sovittua vuokrattujen tilojen käyttötarkoitusta ja harjoittamaan tiloissa ainoastaan vuokrasopimuksessa tarkemmin määriteltyä toimintaa. Jos toimintaa halutaan muuttaa, siihen on saatava vuokranantajan etukäteinen kirjallinen lupa. Sopimuksenvastainen toiminnan harjoittaminen tiloissa oikeuttaa vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen.

Jos vuokralaisen toimintaan kohdistuvat viranomaismääräykset muuttuvat ja edellyttävät muutoksia tai korjauksia vuokrakohteessa tai vuokratuissa tiloissa, vuokralainen vastaa näistä aiheutuneista kustannuksista.

Ylläpito

Vuokralaisen on hoidettava vuokrattuja tiloja huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokranantajalle havaitsemistaan vuokranantajan korjattavaksi kuuluvista vioista ja puutteista.

Vuokralainen vastaa toimintansa vaatimista korjauksista, tavanomaisista maalaustöistä, lattiapäällysteiden uusimisesta, valaisinputkien ja -polttimoiden sekä sytyttimien uusimisesta, huoneistokohtaisten jäähdytyslaitteiden huollosta, vuokratuissa tiloissa olevien ryhmäkeskusten sulakkeiden vaihdosta, ikkuna- ja muiden lasien korjaamisesta sekä kaikista toimintansa aiheuttamista muutos- ja korjaustöistä ja muista sellaisista kustannuksista, joiden ei ole sovittu kuuluvan vuokranantajan vastuulle.

Vuokralaisen muutostyöt

Vuokralainen saa tehdä muutostöitä vuokratuissa tiloissa vasta kun on saanut kirjallisen luvan vuokranantajalta. Muutostöiden osalta on sovittava ainakin:

  • mitä muutostöitä saa tehdä
  • miten muutokset on toteutettava/valvottava
  • kuka vastaa kustannuksista
  • kuka tekee muutokset
  • korvataanko vuokralaisen kustantamat muutostyöt heti/vuokrasuhteen päättyessä/ei lainkaan ja
  • onko vuokrasuhteen päättyessä muutostyöt poistettava, onko jäljet siistittävä vai onko muutostyöt jätettävä

Muutostöistä tulee laatia asiakirjat (piirustukset, tarkastuspöytäkirjat ym.), joita on luovutettava korvauksetta yksi sarja/kopiot vuokranantajalle.

Vuokralaisella on oikeus kiinnittää nimikilpi porraskäytävään ja ulko-oven viereen vuokranantajan kanssa erikseen sovittavaan paikkaan. Muita kilpiä, kylttejä ja mainoksia vuokralainen saa kiinnittää ja tehdä ikkunateippauksia vain vuokranantajan luvalla.

Sähkösopimus

Vuokralaisen vastatessa sähkön kustannuksista solmii vuokralainen ensisijaisesti sähkösopimuksen suoraan sähköntoimittajan kanssa ja mikäli se ei ole mahdollista, sopii sähkön laskutuksesta kirjallisesti vuokranantajan kanssa. Sähköautojen lataus ilman erillistä sopimusta on kielletty.

Jätehuolto, siivous ja vartiointi

Roskien ja jätteiden säilytys vuokralaisen asiakas/myyntitiloissa ei ole sallittua. Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan viedä roskat ja jätteet niille erityisesti osoitettuun paikkaan kiinteistön omistajan antamien lajittelu- ja käsittelyohjeiden mukaisesti.

Vuokranantaja vastaa normaalin jätehuollon järjestämisestä. Normaalilla jätehuollolla tarkoitetaan sellaisen teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntyvän jätteen, joka voidaan määrältään, ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan rinnastaa asumisessa syntyvään jätteeseen. Muun jätteen sekä ongelmajätteiden jätehuollosta, käsittelystä ja niistä syntyneistä kustannuksista sekä esimerkiksi kuormalavojen kierrättämisestä tai hävittämisestä vastaa vuokralainen.

Vuokralainen vastaa vuokratilojen siivouksesta, ikkunoiden puhtaudesta ja vartioinnista.

Kulukorvaukset ja maksut

Jollei toisin ole sovittu, vuokratun huoneiston osuus kustannuksista lasketaan pinta-alan suhteessa koko rakennuksen pinta-alaan.

Ympäristövastuut

Vuokralainen sitoutuu toiminnassaan noudattamaan voimassaolevia ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä toimimaan ympäristönsuojelua koskevien periaatteiden mukaisesti.

Vuokralainen tiloissa harjoittama toiminta on oltava voimassaolevien ympäristölakien mukaista ja vuokralaisella on oltava toimintaansa tarvittavat voimassaolevat viranomaisluvat. Vuokralaisen tulee ilmoittaa mahdollisista vahingoista välittömästi vuokranantajalle. Vuokranantajalla on oikeus suorittaa ympäristötarkastuksia vuokratuissa tiloissa ja kieltää lakien ja viranomaismääräysten vastainen toiminta. Vuokranantajalla on oikeus korvaukseen ympäristölakien ja viranomaismääräysten vastaisen vuokralaisen toiminnan vuokranantajalle aiheuttamien velvoitteiden johdosta. Vuokralaisen antama vuokravakuus on käytettävissä myös vuokralaisen aiheuttamien ympäristövelvoitteiden täyttämiseen.

Tilojen turvallinen käyttö

Vuokralainen on velvollinen käyttämään tiloja huolellisesti sekä noudattamaan työturvallisuudesta, ympäristöstä, terveydestä ja siisteydestä ym. annettuja määräyksiä ja normeja. Vuokralainen on vastuussa tilojen turvallisesta käytöstä paitsi omasta, myös henkilökuntansa, asiakkaidensa sekä vieraidensa osalta.

Toiminta vuokrakohteessa / kiinteistössä

Vuokralainen ei saa toiminnallaan aiheuttaa häiriötä muille vuokrakohteen käyttäjille, naapureille tai ympäristölle. Lue lisää järjestyssäännöistä.

Pelastussuunnitelma ja omaehtoinen varautuminen

Vuokralainen on pelastuslain mukaisesti velvollinen varautumaan vuokratuissa tiloissa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin hän omatoimisesti kykenee. Vuokranantaja tai hänen edustajansa ja vuokralainen yhdessä ovat vuokrakohteessa ja muussa toiminnassaan pelastuslain mukaisesti velvollisia ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin he omatoimisesti kykenevät. Vuokralaisen on nimettävä henkilö vastaamaan pelastusasetuksen mukaisesta pelastussuunnitelmasta.

Vuokralaisen on vuokrattujen tilojen osalta huolehdittava, että viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus-, ja torjuntakalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytyslaitteet sekä muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisteiden opasteet ja turvamerkinnät sekä väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa ja että ne huolletaan ja tarkistetaan siten kuin pelastustoimesta vastaava viranomainen määrää. Siltä osin, kun kyseiset varusteet ja laitteet palvelevat koko kiinteistöä tai ovat kiinteä osa kiinteistöä, kuuluvat ne vuokranantajan vastuulle. Tällöinkin vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa vuokranantajalle varusteissa ja laitteissa havaitsemistaan puutteista ja vioista.

Vuokrakohteen turvallisuus

Rakennuksen ulosvievät käytävät sekä pelastustiet, joilla tarkoitetaan hälytysajoneuvoille varattua ajotietä tai -yhteyttä lähelle rakennusta, on pidettävä aina esteettöminä. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa, joka lisää tulipalon vaaraa tai vaikeuttaa tulipalon sammuttamista, ei saa tarpeettomasti säilyttää ullakoilla, kellarissa, rakennusten alla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä. Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää mitään tavaraa.

Vakuutukset

Vuokralaisen tulee ottaa omalla kustannuksellaan tarpeelliseksi katsomansa vakuutukset vuokratuissa tiloissa ja vuokrakohteessa olevalle omaisuudelleen ja siellä harjoitetulle toiminnalleen. Vuokranantajan kiinteistövakuutus ei kata mahdollisesta vuokralaisen omaisuuden vahingoittumisesta tai toiminnan keskeyttämisestä taikka häiriintymisestä vuokralaiselle aiheutuvia vahinkoja.

Vuokraoikeuden siirto, edelleenvuokraus ja alivuokraus

Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan tai muulla tavoin luovuttaa, edelleen vuokrata tai alivuokrata tiloja toiselle. Tämä koskee myös liikkeen luovutusta ja jakautumisesta aiheutuvaa vuokralaisen vaihdosta. Saatuaan vuokranantajan luvan edelleenvuokraukseen tai alivuokraukseen vastaa vuokralainen edelleenkin vuokrasopimuksen mukaan hänelle kuuluvista velvollisuuksista vuokranantajaa kohtaan, ellei toisin sovita. Jos vuokranantaja on antanut luvan vuokraoikeuden siirtoon, vastaa uusi vuokralainen vuokrasuhteen velvoitteista siirron hyväksymisestä lukien, ellei siirron hyväksymisen yhteydessä kirjallisesti sovita toisin.

Toimintahäiriöt

Tilapäiset häiriöt hissien toiminnassa, vesi-, viemäri-, lämpö-, sähkö-, tai tietoliikenneyhteyksissä tai kiinteistön hoidon kannalta tarpeelliset katkokset vastaavissa jakeluissa, eivät oikeuta vuokralaista saamaan korvausta tai vuokranalennusta. Vuokranantaja ei vastaa vuokratuissa tiloissa tai vuokrakohteessa olevalle vuokralaisen omaisuudelle tai liiketoiminnalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista eikä myöskään vuokralaisen hallussa olevalle kolmannen tahon omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, joita edellä todetuista toimintahäiriöistä, katkoksista tai vuodoista on voinut aiheutua.

Tiedotteet

Tiedotteet
24.1.2022

Tiedote 24.1.2022 – Valio Center

Hyvä Vuokrainen, Valio Centerin kaavaprosessin arvioitu valmistumisajankohta on siirtynyt ja vuokrasopimukset jatkuvat normaalisti 31.12.2023 asti. Tiedotamme jatkosta erikseen. Ystävällisin terveisin, Famla Ab
Tiedotteet
11.1.2022

Tiedote 10.1.2022 – Saippua Center

Hyvä vuokralainen, Alustavan aikataulun mukaan Ruissalontien läpikulkuliikenne Artturinkadun risteyksen kohdalta katkaistaan tiistain 11.1.2022 aikana. Famla AB ei vastaa projektista. Lisätietoja asiasta antaa Turun kaupungin kaupunkirakentamisen yksikkö. https://www.turku.fi/organisaatio/toimialat/kaupunkiymparistotoimiala/kaupunkirakentaminen Ystävällisin terveisin, Famla…
Tiedotteet
13.10.2021

Tiedote 13.10.2021 – Valio Center

Hyvä vuokralainen, Valio Centerin kiinteistöä koskeva kaavamuutos on vireillä Turun kaupungin kaupunkisuunnittelussa. Uusi kaava on kaavoituksen alustavan aikataulun mukaan valmis 12/2022; prosessin aloittaminen on kuitenkin 10 kuukautta myöhässä joten kaavan…